Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba časti priemyselnej budovy Extrakcie, Gelima – Liptovský Mikuláš

Cieľom projektu bolo riešenie umelého osvetlenia, stavebnej elektroinštalácie a bleskozvodu, elektrickej prípojky NN a prevádzkového rozvodu silnoprúdu pre nové technologické zariadenia v časti priemyselnej budovy v areáli spoločnosti Gelima.


Stavebný objekt SO 07.1.5 – Elektroinštalácia a bleskozvod a jeho súčasti:

 • Schéma rozvodov
 • Zapojenie rozvádzačov
 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • Ochrana pred bleskom
 • Analýza rizík
 • Bezpečnostné pokyny

 

Stavebný objekt SO 07.2 – Prípojka NN a jeho súčasti:

 • Schéma prípojky NN
 • Napojenie vývodov v rozvádzačoch v elektrorozvodni starej trafostanice
 • Napojenie vývodu v rozvádzači pre studňu
 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • Analýza rizík
 • Bezpečnostné pokyny

 

Stavebný objekt SO 07.3.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a jeho súčasti:

 • Schéma rozvodov
 • Zapojenie rozvádzača
 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • Analýza rizík
 • Bezpečnostné pokyny