ZOZNAM AKTUÁLNYCH CERTIFIKÁTOV A OPRÁVNENÍ

Pracovníci spoločnosti ENERGA s.r.o. sú kvalifikovaní pre prácu na elektrických zariadeniach, pravidelne absolvujú periodické školenia, skúšky a disponujú osvedčeniami o odbornej spôsobilosti:

 • Odborná spôsobilosť podľa § 19 odst. d Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.,
  § 20 Poučená osoba, § 21 Elektrotechnik, § 22 Samostatný elektrotechnik, § 23 Elektrotechnik na riadenie činností alebo riadenie prevádzky, § 24 Revízny technik
 • Odborná spôsobilosť podľa Zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. (O dráhach) a vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z.
  § 23 Poučená osoba, § 24 Elektrotechnik, § 25 Samostatný elektrotechnik, § 26 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky, § 27 Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, § 29 Revízny technik

Spoločnosť ENERGA s.r.o. disponuje platnými certifikátmi a oprávneniami pre oblasti:

                 

 • ISO 9001 – Systém manažérstva kvality 
 • ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva 
 • ISO 45001 – Systém manažérstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Oprávnenie č 0065/20/17/EZ-O,S-E2-A,B/OPR – TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na činnosti:

Opravy: Pre činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu.

Odborné prehliadky a odborné skúšky.

V rozsahu: vyhradené technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov.

 • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou podľa § 14 ods.1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na druh činnosti:

S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
O Oprava vyhradených technických zariadení v rozsahu:
OU oprava a údržba
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je IMG_20191031_140454-2-1024x576.jpg

 • Oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.513/2009 Z.z. z 28.okt. 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie určených činností:

Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie na železničných dráhach, električkových a trolejbusových dráhach:

E1 – Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane
E3 – Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh
E3a – Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh

E4 – Trakčné vedenia železničných dráh
E4a – Trakčné vedenia električkových a trolejových dráh, prívodná koľajnica metra
E5 – Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
E9 – Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E10 – Skúšobne elektrických zariadení dráh

E11 – Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
E12 – Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
E13 – Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny