Rekonštrukcia trakčnej meniarne – ŽST Margecany

Cieľom projektu bola realizácia stavebných úprav, ktorá rešpektuje súčasné platné predpisy pre energetickú hospodárnosť budov. Okrem úprav bolo navrhnuté zastrešenie a stavebné uzavretie stanovíšť transformátorov, výmena klimatizácie a vodovodu, úprava spevnených plôch, výmena olejových transformátorov za suché, výmena oplotenia areálu, nové silnoprúdové rozvody, elektroinštalačné rozvody pre napojenie a uzemnenie dočasného stanovišťa, pripojenie TM, nová kabelizácia, zriadenie kamerového systému, nové slaboprúdové rozvody, vedenia a zariadenia.